NetACT

VN NetACT groep

NetACT tydens ‘n konferensie oor Geslagsgelykheid op Worcester.

Lees meer oor:

 

KGA en NetACT

Die KGA is ‘n stigterlid van NetACT en werk steeds nou saam met die netwerk ter ondersteuning van teologiese opleiding in Afrika.  Die KGA het ook ‘n beurs-skema waardeur tientalle leraars van ons susterskerke suksesvol nagraadse studies aan die Universiteit van Stellenbosch voltooi het.

 

Agtergrond

NetACT (Network for African Congregational Theology) is ‘n netwerk van Presbiteriaanse -Gereformeerde tradisie in sub-Sahara Afrika.  In Februarie 2000, is ‘n netwerk gevorm tussen die Fakulteit Teologie van die Universiteit van Stellenbosch, Suid-Afrika, en suster teologiese instellings in Suider-Afrika. Dit is geïnisieer is deur die MIV-pandemie, armoede en die wydverspreide korrupsie wat oral ervaar word.

In April 2001 is die missie, waardes en visie van NetACT geformuleer, en ‘n gedetailleerde strategiese beplanning is gedoen deur al die deelnemende instellings. Dit het plaasgevind in Lusaka, Zambië. In Augustus 2002 is die grondwet en die MIV / vigs-kurrikulum en – projek  in Lilongwe, Malawi gefinaliseer.

Die Universiteit van Stellenbosch tree op as die sentrale hulpbron-sentrum vanwaar die hele netwerk geadministreer en gekoördineer word. Prof Jurgens Hendriks is die uitvoerende beampte en 14 teologiese skole in 9 Afrika-lande is reeds deel van die netwerk.  Die jongste aansluitings was vanuit Angola en Nigerië.

NetACT het ten doel om deelnemende teologiese skole by te staan om leierskap te ontwikkel en die vlak van teologiese opleiding te verhoog.  Dit word gedoen deur hulp met die ontwikkeling van relevante kursusse, voortgesette studieprogramme vir dosente, dosente uitruilprogramme, konferensies en die publikasie van handboeke oor teologie in Afrika.

 

Nagraadse Studente

Die huis in Weidenhofstraat 14, Stellenbosch wat deur ʼn skenking van die NGK en die Hartgerink Trust gekoop is, is teen R6 miljoen gemoderniseer en huisves nou 24 nagraadse studente. Ons het tans 57 nagraadse studente – en hulle word elke jaar meer! Die verblyf is so gewild en die aantal studente uit Afrikalande neem só toe dat ons tans vir die volgende vyf jaar die Metodistekerk se pastorie in Stellenbosch ook moes huur om nog tien studente te kan huisves. Hierdie veilige en bekostigbare verblyf bly ’n deurslaggewende element in ons pogings om studente uit Afrika toegang tot kwaliteit nagraadse teologiese studie te bied, daarsonder sou baie van hulle dit eenvoudig nie kon doen nie.

Ewe noodsaaklik om bogenoemde strewe van ons te verwesenlik is natuurlik beurse. Die behoefte daaraan bly groot. Ons keur studente sover dit moontlik is om toe te sien dat die regte kandidate van hulp bedien word: dat hulle, byvoorbeeld, oor leierskap potensiaal moet beskik en die steun en, indien hoegenaamd moontlik, ook die finansiële ondersteuning van hulle kerke / gemeenskappe moet hê. Vir sommige verdienstelike studente en hulle kerke bly dit eenvoudig finansieel onmoontlik en daarom poog NetACT om sulke persone te help. Dit word gedoen by wyse van die netwerk van fondse wat geoormerk is vir sulke gevalle. Ons bring die studente in kontak met plaaslike of oorsese instansies, gemeentes of individue wat ’n hart vir teologiese opleiding op ons kontinent het. Daar is ook dikwels diegene wie se geld as gevolg van onvoorsiene omstandighede teen die einde van hulle studie opraak. Weer eens gebruik ons dan skenkings om hierdie studente in staat te stel om hulle studies te voltooi.

 

Dosente-uitruil

Dis ʼn deurlopende en groeiende diens wat ons aan teologiese skole bied, veral sodat aflosdosente beskikbaar kan wees wanneer hulle eie, permanente personeel verdere studeer of indien  daar gespesialiseerde dosente benodig word vir van die kursusse wat hulle moet aanbied. In sulke gevalle help ons die betrokke partye in verbinding tree en is behulpsaam met die reiskoste van die aflos- of uitruil-dosente.

 

Boeke en rekenaars

Sonder boeke en toenemend sonder elektroniese boeke en rekenaars is goeie teologiese opleiding al meer van ’n uitdaging. Een skenker maak dit die afgelope paar jaar moontlik dat ons vir elke teologiese student in ons netwerk ʼn African Bible Commentary kan gee. Dit is ʼn uitstekende kommentaar oor elke boek van die Bybel asook aktuele onderwerpe. Ons het reeds vier handboeke met behulp van skenkings gepubliseer en is besig met ʼn vyfde, Living with dignity, oor menswaardigheid en geslagsgelykheid in ons kerke en gemeenskappe. Die Ecumenical Fellowship of Southern Africa help ons ook om dosente oor die hele Afrika byeen te bring en hulle te begelei om toepaslike handboeke te ontwikkel. Dit is ʼn uiters waardevolle en bemagtigende proses wat nou in momentum toeneem en voorsien in ʼn geweldige groot behoefte. Ons laat die boeke in die verskillende lande druk (ten einde posgeld vir verspreiding te bespaar) of gee dit elektronies vir studente om op hulle rekenaars af te laai. Die doel is immers nie om wins te maak nie, maar inligting en teologiese kennis te versprei. Ons droom is om aan elke teologiese student ʼn gesubsidieerde rekenaar te kan verskaf met ʼn goeie elektroniese biblioteek daarop (ten minste al sy/haar handboeke) asook toegang tot epos en internet. Kennis en inligting asook kommunikasie bemagtig meer as enigiets anders; dit gee die evangelie vlerke!

 

Informasietegnologie klaskamers

Die behoefte aan rekenaars gaan ook hand-aan-hand met ’n behoefte onder teologiese opleidingsentra na opleiding in informsietegnologie en daarom ook goedtoegeruste IT-klaskamers. Met die oog hierop het ons in vennootskap gegaan met ʼn trust in die VSA wat sistematies die skole help om sulke klaskamers in te rig. Die invloed hiervan op die standaard van teologiese opleiding by hierdie sentra is verstommend en kan byna vergelyk word met die ontdekking van die boekdrukkuns in die vyftiende en sestiende eeu!

 

Kurrikulum Ontwikkeling

Dr Kruger du Preez was ons weer eens behulpsaam met kurrikulumontwikkeling by NetACT skole. Kruger se PhD het hieroor gehandel en kan gratis aflaai word by http://scholar.sun.ac.za/handle/10019.1/80047  ( die titel van sy 337-bladsy skripsie is Curriculum Development in Theological Institutions of the Reformed tradition in Sub-Saharan Africa). Ons het Jan 2013 weer so ʼn werkswinkel in Angola aangebied en was verstom oor die getal skole en dosente wat dit bygewoon het en die entoesiastiese reaksie wat dit ontlok het. Kruger tree vanjaar af en sal hopelik met die werk kan voortgaan. Na regte behoort elke skool se personeel en raad opgelei te word oor wat hulle moet aanbied en hoe dit moet aangebied word. Ons droom is dat dit mettertyd sal gebeur. As ʼn skool sy kurrikulum op die regte manier roepingsgewys en kontekstueel ontwerp, is dit soos om vir ʼn motor ʼn splinternuwe enjin te gee. Skenkings hiervoor sal die werk laat voortgaan.

 

Kinkuni

Die lotgevalle van die kerk in Angola is iets wat ons na aan die hart lê. Ons is van 2004 af ten nouste daarby betrokke. Die NG Kerk het ʼn samewerkingsooreenkoms met die kerk in Angola gesluit. Saam met hulle help ons om Angolese dosente op te lei, kurrikula te ontwerp, ens. Toe die Gereformeerde Kerk ons nader om te help met die heropbou en ontwikkeling van hulle Teologiese Skool, wat twee maal tydens die Angolese burgeroorlog verwoes is, het ons dadelik hande gevat met hierdie vinniggroeiende geloofsgemeenskap om hierdie ideaal ook te verwesentlik. Dis ʼn reis van uitdagings, geloof en genade. Kyk gerus na die volledige brosjure oor Kinkuni deur hier te klik.

 

Nuwe netwerke

Die mees opwindende ontwikkeling is seker die versoek van die Wêreldraad van Gereformeerde Kerke en die Wêreldraad van Kerke aan NetACT om die inisiatief te neem om teologiese skole oor die hele Afrika in netwerke, soortgelyk aan die bestaande netwerk, te organiseer. Die vier teologiese fakulteite in SA (Pretoria, Bloemfontein, Potchefstroom en Stellenbosch) het ingewillig om hiermee behulpsaam te wees. Ons het die proses begin deur ook die groter teologiese sentra in Oos-Afrika te besoek. Die vier grootste teologiese skole in Nairobi, Kenia, gaan saam met die vier genoemde teologiese fakulteite in SA saamwerk. Daar is bykans 30 ander teologiese skole versprei oor Afrika wat wil inskakel. In 2015 sal die proses ingelui word met die konstituering van die vier netwerke. Daar is baie entoesiasme onder hierdie sentra vir sulke uitbreidings. Stellenbosch se NetACT kantoor sal naas sy eie netwerk die ander netwerke wat ontwikkel koördineer. Dit is ’n uiters bevredigende projek met baie potensiaal. Oral in Afrika ontwikkel teologiese skole juis nou in Christelike Universiteite (toevallig het die Universiteit Stellenbosch  self uit die Stellenbosse Kweekskool ontstaan) deels omdat daar op die kontinent vertroue in die kerk is en die integriteit van die grade en opleiding daar bo verdenking staan, iets wat nie altyd die geval is in staatsopleidingsinstellings nie.

 

KONTAK

Prof Jurgens Hendriks
Tel: +27 21 8083260
Sel: +27 73 772 6706
hjh@sun.ac.za or netact@sun.ac.za