Sokhanya Bybelskool

Sokhanya 2

Danie van Zyl (regs) tydens ‘n diplomaplegtigheid van die Sokhanya Bybelskool.

 

Klik hieronder en lees meer

 

Die Sokhanya Bybelskool is in 1992, in samewerking met ‘n groep leiers van verskillende kerke, in die Kaapse Skiereiland gestig. Hulle het hulle eie leerplan, gebaseer op die inhoud van die Bybel ontwikkel. Die kursus bedien leiers en lidmate van die volle spektrum van kerke (van al die hoofstroom-kerke, insluitend Katolieke, ’n verskeidenheid Pinkstergroepe en veral Afrika-onafhanklike kerke) en word tot dusver net in isiXhosa aangebied.

 

Doelwitte

  • om mense wat op verskillende vlakke in gemeentes leiding neem, te help om ’n dieper kennis van die Bybel te bekom, en dit verantwoordelik te gebruik;
  • om persoonlike geloofsgroei van studente te bevorder en deur hulle ook die geloofsgroei van lidmate te dien
  • om basiese bedieningsvaardighede te vestig.

 

Onderrig

Na 25 jaar waarin daar klasse op verskillende plekke in die Kaapse Skiereiland aangebied is (met ‘n gelyklopende korrespondensie-kursus vir isiXhosasprekende leiers landwyd) het die bedieningspatroon verskuif. Vanaf 2016 vorm die Sokhanya-kursus deel van die Nehemia Bybelinstituut van Bybel-Media in Wellington. Onderrig geskied nou deur korrespondensie landwyd. Studente word aangemoedig om studiegroepe te vorm om saam die kursus deur te werk.

Die Sokhanya-kursus is in die proses om vir akkreditasie as nasionale kwalifikasie op NQF vlak 2 aansoek te doen. In die proses word die kursus in Engels vertaal en word bepaalde bedieningsgerigte komponente, soos deur die kwalifikasie bepaal word, bygewerk. Verder is daar ook begin om die kursus in Sesotho te vertaal. Die inskakeling by die Nehemia Bybelinstituut bied infrastruktuur en open nuwe areas van toegang wat vroeër nie moontlik was nie.

 

Kostes

Kostes word so laag moontlik gehou aangesien die kursus spesifiek gerig is op leiers uit die minder gegoede deel van die samelewing wat nie duur kursusse kan bekostig nie. Past. Mohau Motenana, ‘n oud-Sokhanya-student is aangestel as die voltydse programkoördineerder binne die struktuur van Bybel-Media. Sy salaris moet egter deur fondse van buite Bybel-Media gedra word. Vir die doel is daar ‘n vennootskap tussen Getuienisaksie, Bybel-Media en betrokke gemeentes om vir sy salaris in te staan.

 

Raak betrokke

Gemeentes en lidmate word uitgedaag om inisiatief te neem om met studiegroepe vir Christene uit die isiXhosa- en seSotho-gemeenskappe in hulle omgewing te begin. Materiaal om fasiliteerders by te staan, is beskikbaar. Daar is reeds gemeentes waar die bediening wonderlike vrugte lewer.

Gemeentes kan by die Sokhanya-Vennootskap aansluit en lidmate kan as donateurs betrokke raak deur die Getuienisaksie-kantoor te skakel by 021 957 7204.

Bydraes kan ook spesifiek vir die kostes van vertaling gemaak word.

 

KONTAK

Dr Danie van Zyl
 
021 9131 937 / 082 4488 866
dcvzyl@gmail.com