Taakspan Gemeentegetuienis

Bl 5 BO Eastern Cape

Verteenwoordigers wat ‘n werkswinkel in PE bygewoon het.

Doelwitte:

 • Om gemeentes by te staan, te help toerus om hulle lewe en uitreik met diens en getuienis optimaal te ontwikkel en uit te voer;
 • Om diens en getuienisgeleenthede in breër verband, in diens en belang van gemeentes saam met bestaande bedieninge en organisasies te ontwikkel en uit te bou, nuut te vestig, dmv bestaande en nuwe vennootskappe en netwerke;
 • KGA onderneem tans die uitklaring van die wie, wat, wanneer en die hoe met ander sinodale rolspelers (Communitas, Toerusting/Erediens en  verkondiging, A&S).

 

Bystand aan en samewerking met bestaande uitreikaksiesbedieninge in diens van en in belang van gemeentes:

 • Getuienis en Dialoog teenoor ons Joodse bure (Beit Ariel)
 • Getuienis en Dialoog teenoor ons Moslembure (SIM)
 • Straatwerk (Kaapstad) en MES Aksie (Bellville)
 • Omgewingsorg (Ekologie)
 • Gevangenesbearbeiding
 • Sokhanya (teologiese opleiding aan kerkleiers van die AOK)
 • Hugenote Kollege (HK), Toerusting vir Missionêre Bedieninge (TMB)
 • Sport- en Spelbediening (vestiging van ‘n holistiese evangelisasie-aksie)
 • Bediening aan buitekerklikes/ kerklos-mense (vgl riglyne punt 7.)

 

Bystand by en ontwikkeling van bedieninge en ondersteuningsvennootskappe met en in belang van spesifieke gemeentes:

 • VGK Makhathini KZN
 • VGK Msinga KZN
 • VGK Oos-Kaapland (huidig leierskapsontwikkeling, saam met ander)

 

Strategiese vennote en mede-werkers:

 • NG-, VG- en RCA-gemeentes;
 • Ringe; Sinodes;
 • Sinodale bedieninge: Toerusting;
 • Communitas (Gemeentelike Bediening, GKS, SAVGG),
 • Armoede & Sorg,
 • KZN NGK en VGK sinodes, ringe en gemeentes
 • King Fisher Mobiliseringsentrum,
 • NBI/Bybelmedia,
 • Hugenote Kollege (HK), Toerusting vir Missionêre Bedieninge (TMB),
 • Veritas,
 • SIM

 

Bestuurder

Kobus Odendaal
021 957 7204
missio@kaapkerk.co.za